Teklif Al

KARINCA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermektedir. Veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Kanunun 10. maddesi uyarınca; müşteriler, tedarikçiler ile yönetici ve çalışanları, şirket ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla KARINCA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

1-Veri Sorumlusu
KARINCA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ (Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. Digicom Plaza Sitesi No:12/1 B Blok K:3 Küçükçekmece/İSTANBUL) Vergi Dairesi: Marmara Kurumlar V.D. 524 007 4027, Ticaret Sicil No: 335163-0, Mersis No: 0524007402700025); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

2-Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?
6698 sayılı KVKK uyarınca, şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Şirket faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.
Bu doğrultuda;
Kimlik Bilgisi (Adı Soyadı, Anne-Baba Adı, Anne Kızlık Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyeti, Medeni Durum Bilgisi, Nüfus Kaydı Bilgisi, Seri-Sıra Numarası, TCKN, İmza, Uyruk),
İletişim Bilgisi (Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP))
Lokasyon Bilgisi (Araç Takip Sistemi)
İşlem Güvenliği Bilgisi (MAC Adresi, IP Adresi Bilgileri, Kullanıcı Adı, Şifre Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri),
Özlük Bilgisi (Bordro Bilgileri, İşe Giriş Belgesi Kayıtları, Mal Bildirimi Bilgileri, Performans Değerlendirme Raporları, AGİ, SGK Meslek Kodu, İcra Takip Dosyalarına İlişkin Dosya ve Borç Bilgileri, İşe Giriş Bildirgesi, İş Göremezlik Raporu, SGK Hizmet Dökümü, Zimmet Formu),
Risk Yönetimi Bilgisi (Ticari, Teknik, İdari Risklerin Yönetilmesi İçin İşlenen Bilgiler),
Fiziksel Mekân Güvenliği (Kamera Kaydı)
Hukuki İşlem Bilgisi (Adli Makamlarla Yapılan Yazışmalardaki Kişisel Bilgiler, Dava ve İcra Dosyaları),
Müşteri İşlem Bilgisi (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Bilgileri, Fatura Bilgisi, Gişe Dekontlarındaki Bilgiler, Sipariş Bilgileri, Talep Bilgisi, Çağrı Merkezi Kayıtları, Çek, Senet Bilgileri),
Finans Bilgisi (Hesap No, IBAN No, Maaş Bilgisi, Fazla Mesai Süresi, İcra Takip Dosyalarına İlişkin Dosya ve Borç Bilgileri, BES, Harcama Fişleri, Hesap Bilgisi, Fatura Bilgisi, Bilanço Bilgisi, Finansal Performans Bilgisi, Kredi ve Risk Bilgileri, Malvarlığı Bilgisi),
Mesleki Deneyim Bilgisi (Unvan, Öğrenim Bilgileri, Diploma Bilgileri, Özgeçmiş, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Transkript Bilgileri),
Pazarlama Bilgisi (Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket, Çerez Kayıtları, Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler, Hedefleme Bilgileri),
Görsel ve İşitsel Veri Bilgisi (Fotoğraf),
Sağlık Bilgisi (Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Sağlık raporları, Kan Grubu Bilgisi, Kullanılan Cihaz Protez Bilgisi),
Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (Din (Eski Kimliklerde Yer Alan Din Hanesi))
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Dair Bilgiler (Adli Sicil Kaydı, Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler),
Kılık ve Kıyafet (Kılık Kıyafete İlişkin Bilgiler)
Diğer Bilgiler- Diğer- Aile- Referans Bilgisi (Referans adı, Referans Unvanı, Referans Numarası, Eşin
Adı-Soyadı, Çocuk Sayısı)
internet sitesi üzerinden iletilen şikayet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar gibi şirketimizle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız kişisel verileriniz şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.
Şirketimiz tarafından, kişisel veri işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir:
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma ve staj başvuru süreçlerini yerine getirmek,
• Personel özlük dosyalarının oluşturulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Mevzuat gereği; ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak, şirket faaliyetleri kapsamındaki yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
• Şirketimiz ile olan irtibatınız, şirket faaliyetleri ile ilgili internet sayfamızı kullanmanız, şirket iletişim bilgileri ile irtibat sağlamanız,
• Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, stajyerlerimiz, ziyaretçilerimiz ve ilgili üçüncü kişilerin şirkete ait bina ve eklentilerinin güvenliğinin, şirket bina giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması,
• KVK Kanunu kapsamında KVK Kurumu nezdindeki iş ve işlemleri, süreçleri yürütmek,
• Şirketin hukuki ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
• Şirketin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,
• Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım nedeniyle kurumsal ve kişisel gelişimi sağlamak,
• Şirket ile kurumsal iletişimi sağlamak,
• Şirketin kurumsal kalitesini sağlamak, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak,
• Şirketin finans ve muhasebe işlerini sürdürmek,
• Şirketin ürün ve hizmetlerini geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerini sürdürmek,
• Şirketin müşteriler, tedarikçiler, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu ilgili üçüncü kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmeler ve protokollerin yapılması ve ifasını sağlamak,
• Şirketin düzenlediği faaliyetlerde ulaşım ve konaklama süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirketin üçüncü kişilerle olan ticari faaliyetlerini, hizmet alım işlemlerini sürdürmek,
• Şirketin bilgi güvenliği için tedbirlerin alınması,
• Şirketin fiziksel olarak güvenliğinin sağlanması,
• Çek, senet tahsilatlarının gerçekleştirilmesi, banka işlemlerinin yapılması, kredi kartı ile tahsilat yapılabilmesi, şirketin nakit akışının yönetilmesi, ödeme yapılması,
• Sevkiyat süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirketin çalışanlarıyla veya üçüncü kişilerle sözleşme akdetmesi,
• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanların sağlık kontrollerinin yapılması,
• Gümrük süreçlerinin yürütülmesi,
• Dava, arabuluculuk, icra takibi işlemlerinin yürütülmesi,
• Sigorta işlemlerinin yürütülmesi,
• Şirketin satış işlemlerinin yürütülmesi,
• Çalışanların ve hissedarların vize işlemlerinin yürütülmesi,
• Taşımacılık sürecinde araç takiplerinin yapılması,
• Çalışanlara iş kıyafeti temin edilmesi,
• Depolama süreçlerinin yürütülmesi,
• Zimmet süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi,
• Ürün teslim alma süreçlerinin yürütülmesi,
• E-ticaret sevkiyat süreçlerinin yürütülmesi,
• Belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi,
• Denetim süreçlerinin yürütülmesi,
• Kontrol ve memnuniyet süreçlerinin yürütülmesi,
• Yönetimsel süreçlerin yürütülmesi,
• Disiplin süreçlerinin yürütülmesi,
• Lojistik süreçlerin yürütülmesi,
• Bütçe hazırlanması ve raporlanması amaçlarıyla, kişisel verileriniz Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

3-İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?
Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre;
• Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; müşterilerimize, iş ortaklarımıza, bayilerimize, hizmet sağlayanlarımıza, tedarikçilerimize, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimize,
• İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
• İlgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında, çalışanların sağlık bilgilerinin ilgili sağlık hizmeti alınan kişi ve kuruluşlara ve sigorta şirketlerine,
• İlgili kişilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara, finans kuruluşlarına, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu görevlilerine,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, icra dairelerine ve ilgili yasal kurum ve kuruluşlara,
• Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasında ise, ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülen hallerde kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.
Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile birlikte, şirketimizin çalışanları, şirket ortakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, şirket faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayıcıları, kamu kurumlarına, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ödeme hizmet mevzuatı hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

4. Yurtdışına Veri Aktarımı:
KVK Kanununun 4/2. maddesinde düzenlenen ilkeler uyarınca çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşteri ve tedarikçiler, hizmet sağlayıcılardan, ziyaretçilerden ayrı ayrı toplanmak olmak üzere, işlenen kişisel veriler ile ilgili Açık Rıza Metinleri almak suretiyle veya Kanunun 5/2. , 6/3. maddelerinde öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından KVK Kurulundan gerekli izinler alınarak sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Bu kapsamda, 6698 sayılı yasanın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, gerekli tüm tedbirler alınarak, Kurumumuz ile olan hukuki ilişkiniz ve faaliyetiniz kapsamında kişisel bilgileriniz, mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilecektir.

5-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Şirket faaliyetleri kapsamında; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, iş ortakları, şirket ortakları, grup şirket çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde, şirketimiz ile yapılan sözleşmeler, mesafeli satış sözleşme ile internet üzerinden yapılan satış işlemleri, internet ortamında tutulan kayıtlar, başvuru formları, internet sitesi üzerinden doldurulan formlar, insan kaynakları süreçlerinin sürdürülmesi için alınan başvuru formunda yazılı kişisel veriler ile oluşturulan özlük dosyası için istenen belgeler, muhasebe, mali ve sosyal hakların tesisi ve sürdürülmesi için alınan finans bilgileri, satın alma, pazarlama, planlama, kalite ve kurumsal gelişimin sağlanması amacıyla işlenen kişisel veriler, yapılan eğitimlerde işlenen kişisel bilgi formları, anketler, eğitim formları, iş başvuru formları, şirket bina ve eklentilerini ve internet web sayfasını ziyaretiniz sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel bilgiler, elektronik olarak tutulan veriler veya görüntü kayıtları, elektronik otomasyon sistemleri aracılığı ile açık rızanız veya mevzuatlardan kaynaklanan zorunluluk nedeniyle işlenen kişisel bilgiler, kanunda ve aşağıda belirtilen hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi amacıyla; Uluslararası düzenlemeler, Anayasa, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Dış Ticaret Mevzuatı, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Türkiye İstatistik Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ, Ticaret Sicil Yönetmeliği, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca ve 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak toplanmaktadır:

• Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerden açık rıza alınması,
• Şirketimiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

İşbu politika ile şirketimiz faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler, şirketimizce hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtiği üzere, işlenen kişisel verinin niteliğine göre şirketimizce belirlenen süreler ile ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.

6-6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı)

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak KARINCA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ “Halkalı Merkez Mah. Atlas Sok. Digicom Plaza Sitesi No:12/1 B Blok K:3 Küçükçekmece/İSTANBUL” adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle info@karincalogistics.com adresine e-posta göndererek, İlgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (karincalojistik@hs02.kep.tr) elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle ile iletebilirsiniz.

Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

SİZE EN YAKIN KARINCA ROTASINI

BULMAK İÇİN TIKLAYIN!

Türkiye'nin dört bir yanında ki KARINCA LOGISTICS şubelerini keşfetmeniz ve uzman kadromuzla tanışmanız için size en yakın lokasyona bekliyoruz!